SAP CSR -OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS

1. EDUSTUS JA VAKUUTUS: Tämän Sopimuksen
sähköisellä hyväksynnällä Lisenssinsaaja ilmaisee, että mainitun hyväksynnän
päivämäärästä ("Voimaantulopäivä") alkaen tällaisen hyväksynnän on
antanut henkilö, jolla on laillinen oikeus hyväksynnän antamiseen Lisenssinsaajan
puolesta, ja vakuuttaa, että tämän Sopimuksen nojalla lisensoidun Ohjelmiston
jatkuvan käyttöoikeuden ehtona Lisenssinsaaja on Hyväksytty Yleishyödyllinen
Organisaatio, joka täyttää liitteessä A esitetyt SAP CSR -ohjelman vaatimukset
("Hyväksytty Yleishyödyllinen Organisaatio"), ja pysyy sellaisena.

2. SITOVA SOPIMUS: SAP ja Lisenssinsaaja sopivat,
että tämä Sopimus on SAP:n ohjelmistolisenssejä ja tukea koskeva sitova
sopimus, jota määrittävät Sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevat SAP:n
ohjelmistojen Yleiset kauppaehdot ("Yleiset kauppaehdot"), joiden
kopio on saatavissa osoitteessa
www.sap.com/company/legal, SAP:n ohjelmiston Käyttöehtoasiakirja
("Käyttöehdot") sekä kaikki Yleisissä kauppaehdoissa ja/tai tässä
Sopimuksessa mainitut Aikataulut ("Aikataulut"), jotka kaikki
sisällytetään osana tähän Sopimukseen. Yleiset kauppaehdot, Käyttöehdot ja
Aikataulut ovat oleellinen osa tätä Sopimusta, ja näihin kaikkiin yhdessä
viitataan tässä yhteydessä nimityksellä "Sopimus". Lisenssinsaaja
vahvistaa saaneensa mahdollisuuden tutustua Sopimukseen, mukaan lukien
rajoituksetta Yleiset kauppaehdot, Aikataulut ja Käyttöehdot, ennen niiden
sähköistä hyväksymistä. SAP suosittelee, että Lisenssinsaaja tulostaa kopiot
kaikista tämän Sopimuksen osista Lisenssinsaajan omaa arkistointia varten.

3. LISENSOITU OHJELMISTO: Lisenssinsaajalle tämän
Sopimuksen nojalla lisensoitu Ohjelmisto koostuu komponenteista, jotka on
mainittu Aikataulussa 1 ja määritelty lisensoitaviksi ("Ohjelmisto").
Tämän Sopimuksen nojalla lisensoidusta Ohjelmistosta ei makseta lisenssimaksua.

4. EI OSAKKUUSYHTIÖIDEN KÄYTTÖÖN: Jos
lisenssinsaajalla on osakkuus- tai tytäryhtiö, jolla on SAP:n
ohjelmistolisenssejä ja/tai tukipalveluja koskeva erillinen sopimus SAP AG:n,
jonkin SAP AG:n osakkuusyhtiön (SAP mukaan lukien) tai jonkun muun
SAP-ohjelmistojen jakelijan kanssa, Ohjelmistoa ei tule Käyttää (siinä mielessä
kuin kyseinen termi on määritelty Yleisissä kauppaehdoissa) kyseisen osakkuus- tai
tytäryhtiön liiketoiminnoissa eikä kyseinen osakkuus- tai tytäryhtiö ole
oikeutettu saamaan tukipalveluja tämän Sopimuksen nojalla, vaikka kyseinen
erillissopimus olisi päättynyt tai irtisanottu, elleivät osapuolet sovi toisin
kirjallisesti.

5. ALUERAJOITUKSET: Osoitteessa www.sap.com/company/legal ilmoitettujen, ajoittain päivitettävien
rajoitusten ja Yleisten kauppaehtojen kohdan 12.4 mukaisesti sekä sillä
ehdolla, että Lisenssinsaaja noudattaa kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja,
Lisenssinsaajalla on oikeus Käyttää (siinä mielessä kuin kyseinen termi on
määritelty Yleisissä kauppaehdoissa) Ohjelmistoa vain niissä maissa, joissa
Lisenssinsaaja on kyseisellä hetkellä Hyväksytty Yleishyödyllinen Organisaatio.

6. TOIMITUS: Sen jälkeen, kun tämä Sopimus on
toimitettu Lisenssinsaajalle, Ohjelmisto ja mahdollinen lisensoitu
dokumentaatio toimitetaan Lisenssinsaajalle menettelyllä, jossa TechSoup Group
tai sen valtuuttama paikallinen jakelija ilmoittaa URL-osoitteen, jonka kautta
Lisenssinsaaja voi ladata SAP:n vakio-ohjelmat ja dokumentaation lisensoitua
Ohjelmistoa varten sähköisen toimituksen kautta. Menetysriski siirtyy kyseisen
sähköisen toimituksen aikana. Ohjelmiston toimitusta koskevat Yleisten
kauppaehtojen kohdan 12.4 määräykset. SAP ei ole vastuussa toimituksen
viivästymisestä tai estymisestä sovellettavien vientilakien johdosta.

7. MUUTOKSET JA ADD-ONIT: Lisenssinsaajalla ei
ole oikeutta tehdä Ohjelmistoon Muutoksia tai Add-oneja (siinä mielessä kuin kyseiset
termit on määritelty Yleisissä kauppaehdoissa) ilman SAP:n etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta. Lisenssinsaaja hyväksyy erityisesti, että Ohjelmiston
mahdollisista Muutoksista ja Add-oneista tulee osa Ohjelmistoa ja SAP AG:n tai
sen lisenssinantajien omaisuutta eikä Lisenssinsaaja myönnä nimenomaisesti tai
epäsuorasti mitään oikeuksia, omistusoikeutta, osuutta tai lisenssejä
Muutoksiin ja Add-oneihin millekään kolmannelle osapuolelle. Siinä tapauksessa,
että SAP antaa Lisenssinsaajalle etukäteen kirjallisen suostumuksen Muutosten
tai Add-onien tekemiseen Ohjelmistoon, Lisenssinsaajan tulee toimittaa kaikkien
Muutosten ja Add-onien täydellinen lähdekoodi SAP:lle. Lisenssinsaaja hyväksyy,
että sillä ei ole oikeutta muuttaa mitään tämän Sopimuksen nojalla toimitettua
kolmannen osapuolen ohjelmistoa, ellei kyseinen kolmas osapuoli anna
nimenomaista kirjallista valtuutusta tähän. 8. PÄÄTTYMINEN: Tämä Sopimus
päättyy välittömästi, jos Lisenssinsaaja lakkaa olemasta Hyväksytty
Yleishyödyllinen Organisaatio, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä aiemmin
kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa
sen voimassaolon aikana kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle.
Sopimuksen päättymisen jälkeen Lisenssinsaajan tulee viivytyksettä poistaa ja
hävittää kaikki Sopimuksen nojalla lisensoidun Ohjelmiston kopiot ja vahvistaa
SAP:lle kirjallisesti tehneensä niin.

9. VAPAUTUS TAKUISTA: OHJELMISTO JA SIIHEN
LIITTYVÄ DOKUMENTAATIO ON AINA LISENSOITU LISENSSINSAAJALLE SELLAISINA KUIN NE
OVAT ILMAN MITÄÄN TAKUUTA, EHTOA, TURVATALLETUSTA, KOULUTUSTA TAI
PALVELUSITOUMUSTA SAP:N TAHOLTA. SAP EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA
EHTOJA TAI TAKUITA, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI
SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. LISENSSINSAAJA OTTAA KANTAAKSEEN
KAIKKI OHJELMISTON JA DOKUMENTAATION KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA LAATUUN, SUORITUSKYKYYN, TIETOJEN HÄVIÄMISEEN JA HYÖDYLLISYYTEEN
LIITTYVÄT RISKIT.

10. VASTUUNRAJOITUS: SAP EI OLE MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTUUSSA LISENSSINSAAJALLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE
MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA SYNTYVÄT OHJELMISTOON TAI DOKUMENTAATIOON LIITTYEN,
OHJELMISTOON TAI DOKUMENTAATIOON LIITTYVIEN PALVELUJEN VIRHEEN JOHDOSTA TAI
OHJELMISTOSSA TAI DOKUMENTAATIOSSA OLEVAN VIAN SEURAUKSENA. TÄMÄ
VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE ON VOIMASSA RIIPPUMATTA NIIDEN OIKEUSTOIMIEN MUODOSTA,
JOIHIN SAP:TÄ VASTAAN SAATETAAN RYHTYÄ, OLI SITTEN KYSEESSÄ SOPIMUKSEN EHTOJEN
NOUDATTAMINEN TAI OIKEUDEN LOUKKAUS, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA
TUOTTAMUKSELLISUUTTA KOSKEVAT OIKEUSTOIMET. LISENSSINSAAJAN AINOA HYVITYS TÄMÄN
SOPIMUKSEN RIKKOMISEN TAPAUKSESSA ON SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. MIKÄLI TÄSSÄ
SOPIMUKSESSA EI OLE TOISIN MAINITTU, SAP JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN
OLOSUHTEISSA VASTUUSSA LISENSSINSAAJILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE TAI TAHOILLE
ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA,
MAINETAPPIOISTA, LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ, TÖIDEN KESKEYTYMISESTÄ,
TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, TIETOKONEEN VIKAANTUMISESTA TAI VIRHETOIMINNASTA,
MISTÄÄN MUISTA KAUPALLISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ TAI ESIMERKIN- TAI
RANGAISTUKSENOMAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA.

ON ERITYISESTI YMMÄRRETTY JA SOVITTU, ETTÄ
OSAPUOLET OVAT TARKOITTANEET JOKAISEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSEN, JOKA
SISÄLTÄÄ VASTUUNRAJOITUKSEN, VAPAUTUKSEN TAKUISTA TAI VAHINGONKORVAUSTEN
POISSULKEMISEN, OLEVAN OSITETTAVISSA JA RIIPPUMATON KAIKISTA MUISTA
MÄÄRÄYKSISTÄ, JA SITÄ TULEE TULKITA SELLAISENA.

11. TUKI: Lisenssinsaaja voi pyytää SAP:ltä
tukea, ja SAP toimittaa tukea Lisenssinsaajalle siinä määrin kuin SAP tarjoaa
tukipalveluja lisenssin saaneille Hyväksytyille Yleishyödyllisille
Organisaatioille kyseisellä Alueella. SAP:n tuki Aikataulussa 1 mainituille ja
tämän Sopimuksen nojalla lisensoiduille SAP-tuotteille rajoittuu verkon
tukifoorumeihin. Saadakseen SAP:n tukea Lisenssinsaajan on järjestettävä kaikki
tarvittavat etätuki- ja päivitysyhteydet SAP:n pyytämällä tavalla
Lisenssinsaajan kustannuksella.

 

X
{link_name} 為 科技濃湯 處理所有資格認證和客戶服務。 造訪 {link_name}arrow