Den donerade produkten doneras inom ramen för Box donationsprogram till godkända organisationer, inte till individer.

En donation kan begäras inom livslängden för en organisation.

Donationer kan inte användas för att förnya befintligt Boxabonnemang.

Donationen är tillgänglig för organisationer med budgetar i alla storlekar.

Donationen är tillgänglig för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser

Donationen kommer inte att göras tillgängliga för följande typer av organisationer:

 
  • Skolor, högskolor eller yrkesskolor
  • Sjukhus, organisationer som arbetar med sjukförsäkring eller grupphäls planer, och liknande organisationer
  • Kreditkassor
  • Myndigheter
  • Lån- eller kreditrapporteringsorganisationer
  • Organiationer till för arbetstagare eller för medlemsförmåner
 

Mottagande organisationer måste vara berädda att kunna ge information till Box.org i syfte att skapa en fallstudie eller rekommendation kring detta program.

Organisationer som förespråkar, stödjer, eller i praxis diskriminerar på grund av ålder, etnisk bakgrund, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, etnicitet, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta i detta program. Organisationer måste vara villiga och kunna intyga att de inte diskriminera på någon av dessa grunder för att ta emot donationer.

Box.org produkter får inte överlåtas eller säljas vidare.

X
{link_name} 為 科技濃湯 處理所有資格認證和客戶服務。 造訪 {link_name}arrow